Prof. H. Rozemondfonds

 

Het Prof. H. Rozemondfonds heeft tot doel het veterinair-historisch onderzoek en de publicatie van de resultaten van dit onderzoek financieel te ondersteunen.

Het is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan prof. Hendrik Rozemond, bijzonder hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde,    ‘Relatie Mens-Dier’ en eerste voorzitter van het Veterinair Historisch Genootschap. Door zijn familie is in 1991 het Prof. H. Rozemond Fonds ingesteld. De afgelopen besturen hebben getracht het vermogen van het Fonds te vergroten om daardoor nóg meer activiteiten op het gebied van het veterinair-historisch onderzoek te kunnen stimuleren.

Het Bestuur van het Rozemondfonds heeft in 2016, in overleg met de familie Rozemond, te kennen gegeven het beheer over het fonds (dat geen status heeft als rechtspersoon) te willen overdragen aan het VHG. Dit gezien het feit dat het fonds en het VHG steeds nauwe banden hebben onderhouden en overeenkomstige doelstellingen nastreven.

Het VHG Bestuur en het Bestuur van het Rozemondfonds bereikten daarover een principeovereenkomst waarvan de consequenties hierbij aan de ledenvergadering van het VHG op 5 april 2017 zijn voorgelegd. Op de Algemene Leden Vergadering van het V.H.G.  zijn de volgende punten aangenomen:

 

  1. Het V.H.G. neemt het beheer over het vermogen van het Rozemondfonds over.

  2. Dit vermogen wordt apart opgenomen op de balans van het VHG.

  3. Inkomsten en uitgaven worden vermeld in een aparte rubriek op de verlies- en winstrekening van het VHG.

  4. Het fonds dienst uitsluitend aangesproken te worden in het kader van het oorspronkelijk doel: het financieren van speciale activiteiten met betrekking tot veterinair historisch onderzoek en de publicatie daarvan.

  5. Een Rozemondfondscommissie wordt aangesteld bestaande uit drie VHG-leden. Deze Commissie beoordeelt de financieringsaanvragen en brengt daarover advies uit aan het VHG Bestuur. Het advies is bindend. Leden worden voor drie jaar benoemd en zijn maximaal tweemaal herkiesbaar.

  6. De Kascommissie van het VHG toetst de uitgaven van het vermogen van het Rozemondfonds aan de doelstellingen ervan en rapporteert daarover aan de ledenvergadering van het VHG.

 

Het bestuur van het V.H.G. nodigt geïnteresseerden uit door middel van een donatie of legaat aan de betrokkenheid bij de doelstelling van het Fonds uitdrukking te geven.

Bijdragen kunnen gestort worden op bankrekening nummer NL37ABNA0541733060   ten name van het

Prof. H. Rozemondfonds

Prof. Hendrik Rozemond (1931-1991)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Prof. H. Rozemond Fund aims to research in veterinary history and to support financially the publication of the results in this field.
It has been created in memory of Professor Hendrik Rozemond, former professor at the Faculty of Veterinary Medicine and first president of the Netherlands Veterinary Historicy Society (V.H.G.). The Prof. H. Rozemond Fund was created by his family in 1991. The board seeks the ability of the Fund to increase thereby to stimulate even more activities in the field of veterinary and historical research .

Since the General Meeting  V.H.G. on 5 april 2017 the Board of the Rozemondfonds  gave their  responsibility to the Board of the V.H.G.. A special Committee (the Rozemondcommissie) will judge the grant applications and will advice the V.H.G. Board. This advice is leading.
The Board invites interested parties through a donation or bequest to the commitment to the objective of the Fund to express.
Contributions can be made to account number NL37ABNA0541733060  in the name of the Prof. H. Rozemond Fund.

 

 

Contact

E-mail ons

Netherlands Society for Veterinary History
Mw. Drs. H.K. Hadderingh
IJsselsteen 1
3961 GA Wijk bij Duurstede
The Netherlands

+31 343 575663